2021.9
VOLTA Basel (Basel, Switzerland)
Yoca MUTA / Taiga MORI

Art Fair Asia Fukuoka (Fukuoka, Japan)
isayamax / Ryoki KURASAKI

2021.7
ART OSAKA (Osaka, Japan)
Terumasa Ikeda / On Kawara / Toshiya Masuda / Atsushi Suwa / Noboru Takayama / Takato Yamamoto / Taiichiro Yoshida

2021.6
JINGART Online Platform (Beijing, China)
Yuya HASHIZUME

2021.5
Art Basel Hong Kong (Satellite & OVR)
Noboru TAKAYAMA

2021.3
ART FAIR TOKYO (Japan)
Ryo Shiotani / Takahiro Yamamoto / Lina Uchida / Asuka Sakuma / Toshiya Masuda / Hidenori Yamaguchi / Futaro Mitsuki / Yuya Hashizume / Atsuko Goto / Ryoki Kurasaki / Mariko Kitajima / Takahiro Hirabayashi / Taiichiro Yoshida / Xueyang Wang / Kenji Misawa / Kazuo Yagi / Haruo Mitsuta / Naoki Sakai / Ryuhei Sako / Akira Ishiguro / Aiko Morimoto

2021.2
ART NAGOYA (Japan)
Takashi Baba / Sho Fujita / David Hockney / Takanao Kaneko / Takao Kanou / Ryoki Kurasaki / Lotta / Taiga Mori / Tomohiro Takagi / Lina Uchida / Xueyang Wang

2020.12
artKYOTO (Kyoto)
Lina Uchida / Toshiki Oda / Atsuko Goto / Ryo Shiotani / Akiko Nakaya / Futaro Mitsuki / Taiichiro Yoshida

2020.11
KOGEI Art Fair KANAZAWA (Online)
Kasumi Ueba / Toshiki Oda / Fuminori Fukami / Toshiya Masuda / Naoto Tabata / Xueyang Wang

2020.9
artTNZ (Tokyo)
Hidenori Yamaguchi / Yuya Hashizume / Akiko Nakaya / Taiichiro Yoshida / Lina Uchida / Shinya Yamamura / Miku Nagai / Yasuka Kojima

2020.7
VART TAICHUNG (Online)
Takashi Murakami

2020.3
Art Basel Hong Kong (Online Viewing Rooms)
Noboru Takayama

2020.2
ART FAIR PHILIPPINES
Taiki Fujise / Takanao Kaneko / Mariko Kitajima / Yuri Kezuka /Akiko Nakaya / Chikako Motoyama / Yuko Soi / Nobuo Sekine / Tomohiro Takagi / Takahiro Yamamoto / Takato Yamamoto / OZ-Yamaguchi Keisuke

ART NAGOYA 2020 (Nagoya, Japan)
Takashi Baba / Syo Fujita / Taiga Mori / Miku Nagai / Katsuhito Nakazato / Toshiki Oda / Ryuhei Sako / Tadao Tsuge / Kazuyuki Takishita / Mayu Yoshida

2019.12
KOGEI Art Fair Kanazawa (Kanazawa, Japan)
Lina Uchida / Maito Otake / Sho Fujita / Takashi Baba / Toshiya Masuda / Yoca Muta / Taiga Mori / Xueyang Wang

2019.11
ART021 Shanghai Contemporary Art Fair (Shanghai)
Yuko Soi / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi

2019.10
ART TAIPEI (Taipei)
Kenichiro Ishiguro / Lina Uchida / Mariko Kitajima / Asuka Sakuma / Noboru Takayama / Tadao Tsuge / Katsuhito Nakazato / Akiko Nakaya / Noriyuki Haraguchi / Taiichiro Yoshida

2019.9
ART FAIR ASIA FUKUOKA (Fukuoka)
Kenichiro Ishiguro / Ryoki Kurasaki / Takahide Komatsu / Ryo Shiotani

2019.6
VOLTA 15 (Basel, Switzerland)
Yasuhiro Onishi / Ryoki Kurasaki / Asuka Sakuma / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Hirabayashi

2019.5
JINGART 2019 (Beijing)
Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida

2019.3
Art Central 2019 (Hong Kong)
Kenichiro Ishiguro / Yohei Sugita / Noboru Takayama / Kei Hiraga / Masaharu Fujishiro / Kenji Misawa / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto

Art Fair Tokyo 2019 (Tokyo)
Kenichiro Ishiguro / Ryoki Kurasaki / Takahide Komatsu / Atsuko Goto / Asuka Sakuma / Yohei Sugita / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto/ Taiichiro Yoshida

2019.2
ART FAIR PHILIPPINES 2019 (Manila, Philippines)
Yuko Soi / Ryoki Kurasaki / Akiko Nakaya / Takahiro Hirabayashi / Masaharu Fujishiro / Chikako Motoyama / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto

2018.11
ART ASIA 2018 (Korea)

ART021 (Shanghai, China)
Atsuko Goto / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto

2018.10
ART TAIPEI 2018 (Taipei, Taiwan)
Noriyuki Haraguchi / Koji Enokura

P/CAS PARIS CONTEMPORARY ART SHOW By YIA International Art Fair 2018 (Paris, France)
Lina Uchida / Hidenori Yamaguchi / Asuka Sakuma / Masaharu Fujishiro / Takuro Sugiyama / Takahide Komatsu / Ryoki Kurasaki / Taiichiro Yoshida / Atsuko Goto / Takahiro Yamamoto / Kenji Misawa

2018.8
AUTOMOBILE COUNCIL 2018
Takahide Komatsu / Takato Yamamoto

2018.7
ART OSAKA 2018
Kenji Misawa / Hidenori Yamaguchi / Takahiro Yamamoto / Ichitaka Kamiji / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Hirabayashi

2018.6
VOLTA 14 (Basel, Switzerland)
Naoya Inose / Ichitaka Kamiji / Yoca Muta / Rieko Kawabata

2018.5
Affordable Art Fair Hong Kong 2018 (Hong Kong)

2018.3
ART CENTRAL 2018 (Hong Kong)

ART FAIR TOKYO 2018 (Tokyo)

VOLTA NY 2018 (NY, USA)
Takato Yamamoto

ART FAIR PHILIPPINES 2018 (Manila, Philippines)

2018.1
ART STAGE SINGAPORE 2018 (Singapore)
Lina Uchida / Ichitaka Kamiji / Atsuko Goto / Takahide Komatsu / Naritaka Satoh / Tomohiro Takagi / Akiko Nakaya / Chikako Motoyama / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Osamu Watanabe and others

2017.12
spiral take art collection 2017 (Tokyo)

2017.11
KOGEI Art Fair Kanazawa 2017 (Kanazawa)

2017.10
ART TAIPEI 2017 (Taipei, Taiwan)
ART EXPO MALAYSIA PLUS 2017 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2017.9
Art Fair Asia Fukuoka 2017 (Fukuoka)

2017.8
ART STAGE JAKARTA 2017 (Jakarta, Indonesia)

2017.7
ART TAICHUNG 2017 (Taichung, Taiwan)
ART OSAKA 2017 (Osaka)

2017.6
VOLTA 13 (Basel, Switzerland)
Michiyo Miwa / Mai Miyake / Kotaro Nagira / Lina Uchida

2017.3
ART CENTRAL 2017 (Hong Kong)

ART FAIR TOKYO 2017 (Tokyo)

VOLTA NY 2017 (NY, USA)
Hidenori Yamaguchi

2017.2
ART FIAR PHILIPPINES 2017 (Manila, Philippines)

2017.1
ART STAGE SINGAPORE 2017 (Singapore)

2016.12
ART KAOHSIUNG 2016 (Kaohsiung, Taiwan)

2016.11
ART TAIPEI 2016 (Taipei, Taiwan)

2016.10
ART EXPO MALAYSIA PLUS 2016 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2016.8
BAZAAR ART JAKARTA 2016 (Jakarta, Indonesia)
ART TAICHUNG 2016 (Taichung, Taiwan)

2016.7
ART OSAKA 2016 (Osaka)

2016.6
KAOHSIUNG TODAY 2016 (Kaohsiung, Taiwan)

VOLTA 12 (Basel, Switzerland)
Asuka Sakuma / Futaro Mistuki

2016.5
ART16 (London, UK)
Takahiro Yamamoto

FORMOSA ART SHOW 2016 (Taipei, Taiwan)

ART FAIR TOKYO 2016 (Tokyo)

2016.4
Young Art Taipei 2016 (Taipei, Taiwan)

2016.3
ART TAINAN 2016 (Tainan, Taiwan)

ART in PARK HOTEL TOKYO 2016 (Tokyo)

VOLTA NY 2016 (New York, USA)
Toshiya Masuda

NEW CITY ART FAIR New York 2016 (New York, USA)

2016.2
ART FIAR PHILIPPINES 2016 (Manila, Philippines)
Ichitaka Kamiji / Takahiro Hirabayashi and others

2016.1
ART STAGE SINGAPORE 2016 (Singapore)
Atsuko Goto / Takahiro Hirabayashi / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

2015.12
the art fair +plus-ultra 2015 / term3 (Tokyo, Japan)

ART KAOHSIUNG 2015(Kaohsiung, Taiwan)

2015.11
NEW CITY ART FAIR TAIPEI 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.10
ART TAIPEI 2015 (Taipei, Taiwan)
Yo Ebi / Ichitaka Kamiji / Mariko Kitajima / Atsuko Goto /
Asuka Sakuma / Tomohiro Takagi / Keita Tatsuguchi / Hideyuki Tokunaga /
Takahiro Hirabayashi / Futaro Mitsuki / Takahiro Yamamoto and others

FINE ART ASIA 2015 (Hong Kong)
Takahide Komatsu / Fuyuki Maehara / Hideki Tokushige and others

2015.9
ART EXPO MALAYSIA PLUS (Kuala Lumpur, Malaysia)
Kazuyuki Takishita and others

ART FAIR ASIA / FUKUOKA 2015 (Fukuoka)
Keisuke Katsuki / Keita Tatsuguchi / Hideki Tokushige and others

2015.8
BAZAAR art JAKARTA 2015 (Jakarta, Indonesia)

ASIA HOTEL ART FAIR SEOUL 2015 (Seoul, Korea)

2015.7
ART TAICHUNG 2015 (Taichung, Taiwan)

ART OSAKA 2015 (Osaka)
Keisuke Katsuki / Mariko Kitajima and others

2015.6
VOLTA 11 (Basel, Switzerland)
Takahiro Hirabayashi / Taiichiro Yoshida

2015.5
Affordable Art Fair Hong Kong 2015 (Hong Kong)

FARMOSA ART SHOW 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.4
Young Art Taipei 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.3
ART TAINAN 2015 (Tainan, Taiwan)
Yo Ebi / Keisuke Katsuki / Mariko Kitajima / Takahide Komatsu / Yuta Nakazato / Takahiro Hirabayashi /
Aki Fueda / Hiroyuki Matsuura / Takahiro Yamamoto and others

ART FAIR TOKYO 2015 (Tokyo, Japan)
Kenichiro Ishiguro / Takahide Komatsu / Atsuko Goto / Kazuyuki Takishita / Keita Tatsuguchi / Takahiro Hirabayashi /
Fuyuki Maehara / Futaro Mitsuki / Michiyo Miwa / Lo Chan Peng / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto /
Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

VOLTA NY 2015 (NY, USA)
Fuyuki Maehara

NEW CITY ART FAIR NY 2015 (NY, USA)
Yo Ebi / Takahide Komatsu / Ikko Fukuyama and others

2015.2
Affordable Art Fair Brussels 2015 (Brussels, Belgium)
Yo Ebi / Yasuhiro Ohnishi / Takahide Komatsu / Aki Fueda / Masaharu Fujishiro / Takato Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

2015.1
ART STAGE SINGAPORE 2015 (Singapore)
Kenichiro Ishiguro / Atsuko Goto / Asuka Sakuma / Yuta Nakazato / Takahiro Hirabayashi / Hiroyuki Matsuura / Futaro Mitsuki / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

OUTSIDER ART FAIR 2015 New York (New York, US)
Takahiro Yamamoto and others

2014.12
ART KAOHSIUNG 2014(Kaohsiung, Taiwan)

2014.11
SINGAPORE ART FAIR 2014 (Singapore)

ART FAIR SAPPORO 2014 (Sapporo, Japan)

NEW CITY ART FAIR TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.10
+PLUS 2014 [Director / Hiroshi Kogure] (Tokyo, Japan)

ULTRA 2014 [Director / Tomoko Kogure] (Tokyo, Japan)

ART TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.9
ART EXPO MALAYSIA 2014 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2014.8
Asian Hotel Art Fair Seoul 2014 (Seoul, Korea)

2014.7
ART OSAKA 2014 (Osaka, Japan)
BAZAAR ART JAKARTA 2014 (Jakarta, Indonesia)

2014.6
VOLTA 10 (Basel, Switzerland)

2014.5
ART BASEL HONG KONG 2014 (Hong Kong)
Takahiro Yamamoto

2014.4
YOUNG ART TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.3
VOLTA NY 2014 (New York, US)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2014 (New York, US)

ART FAIR TOKYO 2014 (Tokyo, Japan)

ART TAINAN 2014 (Tainan, Taiwan)

2014.2
Affordable Art Fair Brussels 2014 (Brussels, Belgian)

Asian Hotel Art Fair Hong Kong 2014 (Hong Kong)

2013.11
ART TAIPEI 2013 (Taipei, Taiwan)
Affordable Art Fair Singapore 2013 (Singapore)

2013.9
ART KAOHSIUNG 2013 (Kaohsiung, Taipei)

ART EXPO MALAYSIA 2013 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2013.8
Asian Hotel Art Fair Seoul 2013 (Seoul, Korea)

2013.7
ART TAISHUNG 2013 (Taishung, Taiwan)

ART OSAKA 2013 (Osaka, Japan)

2013.5
Asian Contemporary Art Show Hong Kong 2013 (Hong Kong)

2013.4
NEW CITY ART FAIR Umeda Osaka 2013 (Osaka, Japan)

OFF- ART FAIR Brussels 2013 (Brussels, Belgian)

2013.3
Art Fair Tokyo 2013 (Tokyo, Japan)

Affordable Art Fair Hong Kong 2013 (Hong Kong)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2013 (New York, US)

2012.11
Affordable Art Fair Singapore 2012 (Singapore)

ART TAIPEI 2012 (Taipei, Taiwan)

+PLUS 003 (Tokyo, Japan)

2012.10
ULTRA 005 / Oct. side (Tokyo, Japan)

2012.9
Malaysia Art Expo 2012 (Kuala Lumpur, Malaysia)

Art O’clock 2012 (Paris, France)

2012.8
AHAF Seoul 2012 (Seoul, Korea)

2012.7
Art Osaka 2012 (Osaka, Japan)

2012.5
Spoon art fair 12 (Hong Kong)

YOUNG ART TAIPEI 2012 (Taipei, Taiwan)

2012.3
Art Fair Tokyo 2012 (Tokyo, Japan)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2012 (New York, US)

2012.2
AHAF Hong Kong 2012 (Hong Kong)

2012.1
Tainan Art Expo 2012 (Tainan, Taiwan)

2011.12
Photo Taipei 2011(Taipei, Taiwan)

2011.11
The Affordable Art Fair Singapore 2011 (Singapore)

2011.10
FINE ART ASIA 2011 (Hong Kong)

KOBE ART MARCHE 2011 (Kobe, Japan)

2011.8
ART TAIPEI 2011 (Taipei, Taiwan)

AHAF SEOUL 2011 (Seoul, Korea)

ART NAGOYA 2011 (Nagoya, Japan)

2011.7
ART FAIR TOKYO 2011 (Tokyo, Japan)

2011.6
ART OSAKA 2011 (Osaka, Japan)

2011.5
YOUNG ART TAIPEI 2011 (Taipei, Taiwan)

2011.2
AHAF Hong Kong 2011 (Hong Kong)

2010.11
ULTRA 003 (Tokyo, Japan)

2010.9
ART TAIPEI 2010/ KOGUROENTOGEN (Taipei, Taiwan)

2010.7
ART OSAKA 2010 [Keita Tatsuguchi] (Osaka, Japan)

2010.5
Young Art Taipei 2010 (Taipei, Taiwan)

2010.4
ART FAIR TOKYO 2010, (Tokyo, Japan)

2010.1
AHAF Hong Kong 2010 (Hong Kong)

2009.12
Photo Taipei 2009 [Shoji Ueda] (Taipei, Taiwan)

2009.10
ULTRA 002 [Aki Fueda] (Tokyo, Japan)

2009.9
ART TAIPEI 2009/ KOGUROENTOGEN (Taipei, Taiwan)

2009.8
AHAF Seoul 2009 (Seoul, Korea)

2009.5
Young Art Taipei 2009 (Taipei, Taiwan)

2009.4
Art Fair Tokyo 2009 [Kenichiro Ishiguro] (Tokyo, Japan)

2009.1
ART@AGNES 2009/ KOGUROENTOGEN (Tokyo, Japan)

2008.11
Tokyo contemporary Art Fair 2008 [Keita Tastuguchi] (Tokyo, Japan)

2008.10
ULTRA 001 (Tokyo, Japan)

2008.8
ART TAIPEI 2008 (Taipei, Taiwan)

2008.4
Art Fair Tokyo 2009 (Tokyo, Japan)

2007.11
Tokyo Contemporary Art Fair 2007 (Tokyo, Japan)

2007.4
Art Fair Tokyo 2007 (Tokyo, Japan)